માં ના હાથની બનેલી રોટલીનો સ્વાદ બીજે બહાર કયાંય નથી મળતો.
એટલે જ કદાચ કચ્છી ભાષામાં 'રોટલી' ને 'માંની' કહેવાય છે...!

હલ્યા માંની ખાધેલા.

Gujarati Quotes by Nidhi Dave : 617
New bites

The best sellers write on Matrubharti, do you?

Start Writing Now