તું પણ કમાલ છે જિંદગી....!!

ભલે ,તને હાથ નથી. ...!!
પણ કયારેક કયારેક. ..!!
તું એવી તો થપાટ મારે છે ને કે,

જીવન ભર યાદ રહીજાય. .

Gujarati Blog by Nimesh Shukla : 368
New bites

The best sellers write on Matrubharti, do you?

Start Writing Now