નાસ્તિકની ડાયરી
ઘણા લોકો નાસ્તિકતાને પણ એક વિચારધારા માને છે.
હા તમે એને વિચારધારા કહી શકો પણ એ વિચારધારાનો પાયો જીજ્ઞાશાથી નખાય છે પછી તર્ક અને પુરાવાઓથી એને પોષવામાં આવે છે અને છેલ્લે આવે છે સત્ય (જે દરેકનુ અલગ અલગ હોઇ શકે છે).
આસ્તિકનુ પણ એક સત્ય હોય છે બસ ફર્ક પાયામાં છે.
જેમ કે નાસ્તિક માટે રામાયણ કે મહાભારત એક સાહિત્ય માત્ર છે જ્યારે એક આસ્તિક માટે એ સત્ય ઘટના છે.

Gujarati Blog by Chetan Gajjar : 1132
New bites

The best sellers write on Matrubharti, do you?

Start Writing Now