નાસ્તિકની ડાયરી
જાતિ ઓટલે શુ?
લોકોનો સમુહ જેમના રીતરીવાજો, રહેણીકરણી મહદઅંશે સરખા હોય. (પહેલા કામ પણ સરખા રહેતા હતા, આ સામાન્ય વ્યાખ્યા છે બાકી ઘણા ફાંટા ઉમેરી શકાય)
જાતિવાદ શુ છે?
આવા સમુહો વચ્ચે ચાલતો વિવાદ. એક સમુહ પોતાને બીજા કરતા ઊંચો સમજે અને બીજા સમુહને ધુત્કારે.
વિચારધારા શુ છે?
લોકોનો સમુહ જેમના વિચારો મહદઅંશે સરખા હોય.
વિચારવાદ શુ છે?
જ્યારે એક વિચારધારા ધરાવતો માણસ બીજાને મુર્ખ સમજે અને પોતાને ઇન્ટેલેક્ચુઅલ.
કોઇપણ વાદમા સપડાયેલા લોકો સમાનતાની વાતો કરે ત્યારે એ ગળે ના ઉતરે.

Gujarati Blog by Chetan Gajjar : 468
New bites

The best sellers write on Matrubharti, do you?

Start Writing Now