' ઝેર મરવા માટે ઓછુ અને જીવવા માટે વધુ પીવું પડે છે.. સમજાય તેને વંદન અને ના સમજાય તેને અભિનંદન..!! '

Gujarati Quotes by Shreya Prajapati : 286
Rohti Suthar 7 year ago

મારા માટે મોકલવોને, મારેતો ખાલી ઓછા ની જ જરૂરત છે.

PUNIT 7 year ago

આજના ટાઈમે ટીપે ટીપે એટલે જ મરવા માટે હેવી ડોઝ જોઈએ , મારી જાણકારી મુજબ તો રાણી પીંગળા તો રાજા ભતૃહરી ના પ્રેમમાં વગર ઝેરે જ મરી ગયા હતા

Mahesh Vaghela 7 year ago

સંત્ય હકીકત

New bites

The best sellers write on Matrubharti, do you?

Start Writing Now