આપણને ગમતી વ્યક્તિ દર વખતે આપણને ગમે એવું વર્તન જ કરે એ જરૂરી નથી.. આપણને ગમતી વ્યક્તિ જે કંઈ વર્તન કરે એ ગમે એ જ ખરો સંબંધ છે..

Gujarati Blog by Nimesh Shukla : 279
New bites

The best sellers write on Matrubharti, do you?

Start Writing Now