નાસ્તિકની ડાયરી

ક્યારે આપણે સફળ માતા પિતા કહેવાઇએ?

ઘણા માતા પિતા એવો આગ્રહ રાખતા હોય છે કે અમારો દિકરો કે દિકરા અમારી ખુશી માટે કંઇક કોમ્પ્રોમાઇઝ કરે, પ્રેમને છોડી દે કે એ જે કહે તેજ કરે ત્યારે એ સફળ માતા પિતા બને. 

મારા મત મુજબ એક સફળ માતા પિતા ત્યારે બનાય જ્યારે તમારો દિકરો કે દિકરી એના BF/GF ની સાથે અંગત પળો માણતા હોય ત્યારે સંસ્કારોના ઠેકેદરો કે પોલીસ જ્યારે એમને હેરાન કરે ત્યારે બેજીજક તમને કહી શકે.

માતા પિતા અને સંતાનો વચ્ચેની આ શરમની દિવાલ હટી જાય તો ઘણા યુવાનોનુ શોષણ અટકી શકે. 

Gujarati Blog by Chetan Gajjar : 1226
PUNIT 7 year ago

સમજણ હોય ત્યાં પ્રેમ હોય બાકી બધું મમત્વ કે આકઁષણ જ હોય એવા સંબંધો માત્ર વજન જ હોય છે

PUNIT 7 year ago

પ્રેમ તમને કદી તમને તમારી મંજીલ મેળવવા રોકતો નથી- પાઉલો કોએલો

New bites

The best sellers write on Matrubharti, do you?

Start Writing Now