જે કૃષ્ણએ આખો ગોવર્ધન પર્વત ટચલી આંગળીએ ઉપાડી લીધો,

એ જ કૃષ્ણ વાંસળી બે હાથે પકડે છે.

બસ આ જ ફરક છે "પરાક્રમ" અને "પ્રેમ" માં.!!_.

Gujarati Blog by Nimesh Shukla : 1048
New bites

The best sellers write on Matrubharti, do you?

Start Writing Now