હુ તારા થી ડરુ છુ કારણ કે હુ તને પ્રેમ કરુ છુ. મને ડર છે તારી નારાજગી થી
ડર છે તારુ દુઃખી થવાથી. તારુ વાત ન કરવાથી અને મને આ ડર મા મારો પ્રેમ દેખાય છે.

Gujarati Blog by Mehul Dusane : 671
New bites

The best sellers write on Matrubharti, do you?

Start Writing Now