જ્યારે તમે સાચ્ચો કોઈ ને પ્રેમ કરો છો ને તો ત્યારે તેની ભૂલો ને લીધે તમારી લાગણી ઓ મા ફર્ક નહી પડે કેમ કે એ તો મગજ છે જે ગુસ્સે થઈ જાય છે.
પણ તમારુ દિલ હજી પણ તેને પ્રેમ કરે છે.

Gujarati Blog by Mehul Dusane : 644
New bites

The best sellers write on Matrubharti, do you?

Start Writing Now