કયારેક કયારેક સમય ના પરિવર્તન થી દોસ્ત પણ દુશ્મન બની જાય છે અને દુશ્મન પણ દોસ્ત બની જાય છે. કેમકે સ્વાર્થ દોસ્તી અને દુશ્મની કરતા વધુ શક્તિશાળી છે.

Gujarati Blog by Mehul Dusane : 527
New bites

The best sellers write on Matrubharti, do you?

Start Writing Now