નીતા અંબાની : અનંત
અનંત : હા મમ્મી
નીતા અંબાની : જો બેટા શાક ની થેલી પડી છે એમાં મારું પાકીટ છે
અનંત : હા મમ્મી
નીતા અંબાની : જા જઈને *#Snapchat * ખરીદી આય....

Gujarati Jokes by Dhruvit : 288
New bites

The best sellers write on Matrubharti, do you?

Start Writing Now