હસતા ચહેરાઓનો અર્થ એ નથી કે એમાં દુઃખની ગેરહાજરી છે,
પણ એનો અર્થ એ છે કે એમનામાં
પરિસ્થિતિને સંભાળવા ની ક્ષમતા છે....

Gujarati Quotes by Dhruvit : 257
New bites

The best sellers write on Matrubharti, do you?

Start Writing Now