સાચી સફળતા એ છે કે જ્યારે તમારા લોકો ને તમારા માટે સમ્માન હોય ગૌરવ હોય આદર હોય.કેમ કે સાચું ફુલ બગીચા મા જ ખીલે છે અને સુગંધ આપે છે.

Gujarati Blog by Mehul Dusane : 1255
New bites

The best sellers write on Matrubharti, do you?

Start Writing Now