મહેનત યોગ્ય દિશામાં થવી જોઈએ..! નહીં તો જીંદગીભર કામ કરવું પડશે

Gujarati Whatsapp-Status by Maylu : 111497003
Ketan Vyas 4 year ago

. સુંદર ....અદ્દભૂત......effective 👌👌. 👌👌🏽. 👌👌👌. 👌🏽👌🏽👌 વિઝિટ વન્સ.. ટુ શેર યોર લાઈક એન્ડ ફીડબેક.. https://quotes.matrubharti.com/111501206 _____@_______@_____@_____@_____@_____

New bites

The best sellers write on Matrubharti, do you?

Start Writing Now