#આસમાની

આસમાની સાડી મા સુંંદર લાગો છો
રુપ રુપ નો અંબાર લાગો છો
આંખ મા કાજળ ને આસમાની ટિકો
સુંંદર શુશોભિત સંસ્કારી લાગો છો
સંસ્કારો નું ભરેલુ સરોવર લાગો છો
સંસ્કૃતિ ના સાચા રક્ષક લાગો છો.

#રાધે

~લલીત જોષી~

Gujarati Poem by Lalit Joshi : 111496981
New bites

The best sellers write on Matrubharti, do you?

Start Writing Now