જે વ્યક્તિ ને પ્રેમની કદર ન હોયને, તેને પ્રેમથી, તે વ્યક્તિને આપણા હદયમાંથી જવા દ્યો. હવે આ હદયને, કોઈ પ્રેમથી કદર કરે તેવા પ્રેમની આશા સાથે આ હ્રદય "જીવંત" છે
#જીવંત

Gujarati Romance by Hiren K Chudasama : 111496955
New bites

The best sellers write on Matrubharti, do you?

Start Writing Now