નાસ્તિકની ડાયરી
એવુ કહેવામાં આવે છે કે ભગવદ્ ગીતામાં ભગવાને એવુ કહ્યુ છે કે જ્યારે જ્યારે ધરતી પર પાપ વધી જશે ત્યારે હુ અવતાર લઇને આવીશ, પાપ અને પાપીઓનો વિનાશ કરીશ.જે હુ સમજુ છે તે
- પાપ એટલે પ્રકૃતિ પર થતો અત્યારચાર જેમ કે પ્રદૂષણ, જંગલો કાપવા, જૈવિકચક્ર ને નુકશાન, પોતાના ફાયદા માટે પ્રકૃતિનુ શોષણ અને બીજુ ઘણુબધુ. પાપ એટલે જ્યારે આપણે જ્યારે પ્રકૃતિનુ સમતોલન આપણા સ્વાર્થ માટે ડગમગાવી દીધુ હશે ત્યારે પ્રકૃતિ જાતે પોતાનુ સમતોલન સાધશે અને ત્યારે સર્વ પાપનો વિનાશ થશે

Gujarati Blog by Chetan Gajjar : 608
New bites

The best sellers write on Matrubharti, do you?

Start Writing Now