“જયારે આપણે કંઈક મેળવવાની ઇચ્છા મનથી કરીએ છીએ ત્યારે દુનિયાની સમગ્ર શકિત આપણી મદદે આવે છે”
- Book: Alchemist
- By Paulo Coelho

Gujarati Whatsapp-Status by kartik patel : 516
New bites

The best sellers write on Matrubharti, do you?

Start Writing Now