ઘડીયાળ ને એમ જ હોય કે
દુનિયા હું ચલાવું છું..

પણ એને કદાચ ખબર_નઈ હોય કે
દુનિયા સેલ નાખીને તેને_ચલાવે છે...!!

Gujarati Blog by Nimesh Shukla : 430
New bites

The best sellers write on Matrubharti, do you?

Start Writing Now