શા માટે જિંદગી તુ એ મોડ પર મળે છે મંઝિલ નથી જયાં મારી તયાં ચહી ચહી વળે છે.... વહેંચે છે છુુટા હાથે જિંદગી મને તું જખમો તૈયાર છે બે ચાર એક ની જયાં કળ વળે છે....

Gujarati Shayri by Nruti Shah : 372
New bites

The best sellers write on Matrubharti, do you?

Start Writing Now