તુ સાથે છે તો ચાલવા માં પણ મજા અને ઠોકર ખાવા માં પણ, બસ શરત માત્ર એટલી કે તારો હાથ જોવો જોઈએ મારા હાથ માં...

English Story by Hetalba Chudasama : 324
New bites

The best sellers write on Matrubharti, do you?

Start Writing Now