સ્પર્શ કરીને પાણી જયારે વહી જતુ હશે...

ત્યારે એ પથ્થરને પણ કંઈક લાગણી જેવુ તો થતુ જ હશે.....

Gujarati Shayri by Kashish : 31
Hardik Sankhavra 7 year ago

sorry phn touch na hisabe thay gayu

Hardik Sankhavra 7 year ago

sorry phn touch na hisabe thay gayu

Hardik Sankhavra 7 year ago

ekdam right tamne aa babte kaik kevu 6e

Hardik Sankhavra 7 year ago

ekdam right tamne aa babte kaik kevu 6e

Hardik Sankhavra 7 year ago

ekdam right tamne aa babte kaik kevu 6e

Hardik Sankhavra 7 year ago

ekdam right tamne aa babte kaik kevu 6e

Hardik Sankhavra 7 year ago

ekdam right tamne aa babte kaik kevu 6e

Hardik Sankhavra 7 year ago

ekdam right tamne aa babte kaik kevu 6e

Hardik Sankhavra 7 year ago

ekdam right tamne aa babte kaik kevu 6e

Hardik Sankhavra 7 year ago

ekdam right tamne aa babte kaik kevu 6e

Hardik Sankhavra 7 year ago

ekdam right tamne aa babte kaik kevu 6e

Hardik Sankhavra 7 year ago

ekdam right tamne aa babte kaik kevu 6e

Ankita Rasam 7 year ago

થાય જ ને દોસ્ત ....લાગણીઓ} કોને નથી થતી....

New bites

The best sellers write on Matrubharti, do you?

Start Writing Now