વૃદ્ધાશ્રમ માં રહેવા વાળા માતા-પિતાનુ મૃત્યુ થયું હોય તો તેના પરિવારને કેટલા દિવસનું સુતક લાગે ?

આ સવાલ નો સુંદર જવાબ મળ્યો...

જે વ્યક્તિએ તેના માતા-પિતાને વૃદ્ધાશ્રમ માં મોકલી આપ્યા હોય તેને જીવનભર નું સુતક લાગી ગયું હોય છે અને તે વ્યક્તિ મંદિર જવાને પણ લાયક હોતો નથી....

Gujarati Blog by Nimesh Shukla : 150
New bites

The best sellers write on Matrubharti, do you?

Start Writing Now