જે લોકોએ આપણને સંઘર્ષ કરતા જોયા હોય એમને આપણી સફળતાની સાચી કિંમત હોય,
બાકીના લોકો આપણે નસીબદાર છીએ એવું જ સમજે છે...

Gujarati Quotes by Chandresh Patel : 1252
New bites

The best sellers write on Matrubharti, do you?

Start Writing Now