બધું જ પ્રકૃતિનું છે આપવાની પ્રકૃતિ કેવી છે સામેવાળા માણસની પહેલા તમે એ જાણો.? માણસ શું આપવાનો હતો તમને. પ્રકૃતિ જ તમને શ્વાસ આપે છે તો પછી વિશ્વાસ રાખો ને એ જ બધું પૂરું કરી દેશે તમને

Gujarati Thought by Hiren K Chudasama : 111823927

The best sellers write on Matrubharti, do you?

Start Writing Now