અરમાન એટલાં પણ ઉંચા ના હોવા જોઈએ કે સ્વમાન ગીરવે મુકવું પડે, બાકી તો જાત આખી વેચી મારીએ તો પણ શોખ અધૂરા રહી જાય.

હસતા શીખો સાહેબ....
રડતા તો સમય શીખડાવી દેશે..

Gujarati Blog by Nimesh Shukla : 1070
New bites

The best sellers write on Matrubharti, do you?

Start Writing Now