કોઈને કહેતા નહીં આ વાત હું ફક્ત તમને જ કહું છું. કોઈને કહેતા નહીં આ વાત હું ફક્ત તમને જ કહું છું. એમ કહી કહીને આખાં ગામને કહે છે.

Gujarati Blog by Jaydeepsinh : 994
New bites

The best sellers write on Matrubharti, do you?

Start Writing Now