*પેપરમાં આવતો "નિબંધ"*
*અને*
*જીવનમાં બંધાતો "સંબંધ'*

*જો મન ગમતો હોય ને*
*તો*
*નિબંધ માટે "શબ્દ"*
*અને*
*સંબંધ માટે "લાગણી"*

*કોઈ દિવસ નથી ખૂટતી.*

Gujarati Quotes by Disu : 942
New bites

The best sellers write on Matrubharti, do you?

Start Writing Now