શાંત સ્થિર હતું મારુંઆ ચિત્ત.
' પ્રેમ સાગરમાં '.
વર્ષોથી .
અચાનક -અેકદમ
તારા મુગ્ધ હાસ્ય થી ને
પ્રણય ચક્ષુથી
ફેંકાયેલ કાકરી ચાળે
મારા હ્રદય સરોવરમાં
વમળો ઉત્પન્ન કરી
સ્પંદિત કરિ દીધું
જે હવે કેમય કરીને..
શાંત સ્થિર થશે...?

Gujarati Shayri by yashvant shah : 818
New bites

The best sellers write on Matrubharti, do you?

Start Writing Now