તમારો મિલનસાર સ્વભાવ જ અમારી ખામી હતી...પ્રથમ વખત મળેલ નઝર સામસામી હતી...નિકડયોતો શોધવા વિરહમાં તમારા વિષનો પ્યાલો...પરંતુ એ પ્યાલામાં પણ વિષની ખામી હતી...

Gujarati Shayri by SMIT SONI : 77
New bites

The best sellers write on Matrubharti, do you?

Start Writing Now