પ્રેમ હોય ત્યારે બધુજ સારુ અને શ્રેષ્ઠ લાગે છે છતા પ્રેમ સંબંધ નિષ્ફળ જાય છે
કેમ પ્રેમ નિષ્ફળ જાય છે.?નફરત કેમ નિષ્ફળ જતી નથી ?
પ્રેમ સંબંધ થોડા વર્ષો નિભાવી નથી શકતા. અને નફરત વર્ષો ને વર્ષ ટકાવી રાખીએ છીએ.
સંબંધો પ્રેમ કરવા માટે છે નફરત કરવા માટે નહી થોડું જતુ કરવાથી સંબંધ પહેલા જેવો શ્રેષ્ઠ અને સારો બની શકે છે.

Gujarati Blog by Mehul Dusane : 731
New bites

The best sellers write on Matrubharti, do you?

Start Writing Now