સંતા રોડ પર ઘોડો દોડાવી રહ્યો હતો.. રેડ સિગ્નલ હોવા છતાં તેને ઘોડો દોડાવે રાખ્યો.. આથી ટ્રાફિક પોલીસે સીટી મારી અને તેને રોક્યો.. સંતાએ ઘોડાની પૂછડી ઉચી કરી અને કહ્યું "લે લખી લે નંબર...! " - સંતા-બંતા

Gujarati Jokes by Parth Panchal : 7
New bites

The best sellers write on Matrubharti, do you?

Start Writing Now