એવી અપેક્ષા નહી રાખો કે....

તમારા સાથીદાર તમારી જેવા જ હોય...

કારણ કે બે વ્યક્તિ ક્યારેય એકમેક નો...

જમણો હાથ પકડીને ચાલી શકતી નથી...

Gujarati Quotes by Dhruvit : 528
New bites

The best sellers write on Matrubharti, do you?

Start Writing Now