તું પણ કમાલ છે જિંદગી....!!

ભલે ,તને હાથ નથી. ...!!
પણ કયારેક કયારેક. ..!!
તું એવી તો થપાટ મારે છે ને કે,

જીવન ભર યાદ રહીજાય. ..!!

Gujarati Quotes by Dimple Shah : 525
New bites

The best sellers write on Matrubharti, do you?

Start Writing Now