સાસરિયા માં પત્ની સાચી હોય અને પતિ જો એ બાબતે સત્ય બોલે તો પણ બધા એમ જ કે કે એતો એની વહુનો થઇ ગયો છે એટલે એમ બોલે છે.

Gujarati Quotes by jadav hetal dahyalal : 347
MHP 7 year ago

100 per sachi vat

New bites

The best sellers write on Matrubharti, do you?

Start Writing Now