સમય પર નિર્ણય લો, ભલે ખોટો પડે...સમય વિતી ગયા પછી લીધેલા સાચા નિર્ણય ની કોઇ કીંમત નથી હોતી...*

"એક સરસ વાક્ય"

*"આજની સવાર એટલે બાકી રહેલી જીંદગીનો પહેલો દિવસ"*

Gujarati Quotes by Nishit : 255
New bites

The best sellers write on Matrubharti, do you?

Start Writing Now