સિંહને હાંફળો ફાંફળો ભાગતો જોઈ સસલાએ પૂછ્યું,કેમ મહારાજ આમ ભાગો છો?? સિંહ માંડ કહી શક્યો-સાલું માણસ આવે છે.......અશ્ક રેશમિયા..

Gujarati Microfiction by Reshma : 226
New bites

The best sellers write on Matrubharti, do you?

Start Writing Now