*કંઇજ નથી થતું ધારેલું,*
*જીવન છે જ અણધારેલું...!*
*આમ તો આકાશ આખું સારું છે,*
*પરંતુ*
*મારી બારી માંથી દેખાય*
*એટલું જ મારું છે....!*

*GOOD MORNING*

Gujarati Blog by Nimesh Shukla : 214
New bites

The best sellers write on Matrubharti, do you?

Start Writing Now