જનમી તયારે મોઢા ચડયા અનેકના સંભળાયુ કે ઓ આતો છોકરી છે. લાડ ઘણા કરવાતા મમ્મી પપ્પા ને ભાઇ ની જેમ સાંભળ્યુ કે તુ તો છોકરી છે ભણવુ તુ ઘણુ બધુ ભાઇની જેમ સાંભળ્યુ કે ઝટ પરણાવો આ તો છોકરી છે. મળવુ તુ પ્રિયજન ને વિચાર્યુ કે હું તો છોકરી છુ.સાસરે થી પિયર આવી તો સાંભળ્યુ તારાથી વધારે ના રેવાય તુ તો છોકરી છે .આખરે શું ગુનો છે મારો પુછ્યુ જ્યારે જવાબ મળ્યો તુ છોકરી છે

Gujarati Blog by jadav hetal dahyalal : 204
New bites

The best sellers write on Matrubharti, do you?

Start Writing Now