હવે તો ઝાડ પરની કેરીઓ કંટાળીને પોતે જ ખરવા માંડી છે ,
કારણ તે આંબાને પણ ખબર છે
ભર ઉનાળે પથ્થર તાકી રમનાર બાળપણ હવે મોબાઇલમાં ખોવાઈ ગયુ છે.....

Gujarati Whatsapp-Status by Aarya : 1576
New bites

The best sellers write on Matrubharti, do you?

Start Writing Now