રેખાઓમાં રહ્યો બિન્દુઓનો અડોઅડ
ફાળો !!
મંઝિલ બીજું કંઈ નહીં, બસ પગલાંઓ
નો સરવાળો...

Gujarati Whatsapp-Status by Bindiya : 1523
DancingButterfly Greshy 7 year ago

સરવાળામા સ્વજન ના સ્નૅહનો સાથ, એટલે જીંદગી વિસામો....

DancingButterfly Greshy 7 year ago

સરવાળામા સ્વજન ના સ્નૅહનો સાથ, એટલે જીંદગી વિસામો....

DancingButterfly Greshy 7 year ago

સરવાળામા સ્વજન ના સ્નૅહનો સાથ, એટલે જીંદગી વિસામો....

DancingButterfly Greshy 7 year ago

સરવાળામા સ્વજન ના સ્નૅહનો સાથ, એટલે જીંદગી વિસામો....

Hiral 7 year ago

સરસ . e paglao ma pan ketla emotions, ketli zankhanao ......

New bites

The best sellers write on Matrubharti, do you?

Start Writing Now