ભુલ એના થી જ થાય છે_
_જે સારું કરવા ઇચ્છે છે_
_બાકી કંઈ નહિ કરવા વાળા તો_
_ભુલો જ શોધ્યા કરતા જ હોય છે_.
લોકો ના ઉઠાવેલા *ચાર સવાલ* થી *હિમ્મત* ના હારશો સાહેબ


કેમ.કે *‘ઘુંટણ છોલાયા* વગર કોઈને ‘ *સાઇકલ* પણ……..નથી આવડતી

Gujarati Quotes by Aarya : 1485
New bites

The best sellers write on Matrubharti, do you?

Start Writing Now