બેઈમાની અને ચાલાકી વડે મેળવેલા વૈભવ નો રૂઆબ અને માનપાન રેતી ના દીવાલ જેવા હોય છે. જે થોડીક હવા ફુકાય તો જમીન દોસ્ત થઇ જાય છે.

Gujarati Quotes by Hardik : 143
New bites

The best sellers write on Matrubharti, do you?

Start Writing Now