વધારે પડતો પ્રેમ ન હોય તો ચાલશે..
પણ સમય આવે ત્યારે..
એવુ એક હોવુ જરૂરી છે ... જે ... દીલથી કહે ..
ચિંતા ના કર યાર હુ ..છુ ને...

Gujarati Blog by Nimesh Shukla : 1166
New bites

The best sellers write on Matrubharti, do you?

Start Writing Now