તું અને હું પછી જોઇએ શું ?

તું અેટલે તારામા રહેલ હું
હું અેટલે મારામા રહેલ તું .
તું અેટલે મારો શ્વાસોચ્છવાસ
હુ અેટલે તારો જ વિશ્વાસ.

' આકાશ '.

Gujarati Shayri by yashvant shah : 1146
New bites

The best sellers write on Matrubharti, do you?

Start Writing Now