નહીં લાગે નિશાના પ્રભુ, અહીં કેમકે, તારા સૌ તીર વાંકા છે

Gujarati Blog by Zalak bhatt : 1126
Milan 7 year ago

I Cant Understand Sorry

Zalak bhatt 7 year ago

અંતર ની ખુશી એટલી રાખવી કે પરિસ્થિતિ બેસે ખોળા માં લૈ ને બાટલી

Milan 7 year ago

Meaning na Samjano

New bites

The best sellers write on Matrubharti, do you?

Start Writing Now