શ્રધ્ધા અને સબૂરી જ સર્વસ્વ હોય,
એથી વિશેષ જાહોજલાલી એને મન શું હોય?
#Saibaba

Gujarati Religious by Chapara Bhavna : 111836261

The best sellers write on Matrubharti, do you?

Start Writing Now