વાતો એની રોજ ધક્કા ખાય છે જાણે કે મારાં મનમાં રહેવા ..

મોજાં જેમ આવે કિનારાનાં જાણે કે
એના કાનમાં કંઈક કહેવા ..!!

-Harry Solanki

Gujarati Poem by Harry Solanki : 111767027

The best sellers write on Matrubharti, do you?

Start Writing Now