જીવનમાં ઘણી વખત નથી થતી પુરી વીસ.
તોય ક્યારેય ન કરવી સાચા સદગુરૂ થી રીસ .
નર

Gujarati Religious by Naranji Jadeja : 111497045
Usha Dattani 4 year ago

તે વંદનિય સદગુરૂને લાખો પ્રણામ સ્વિકાર હો....પણ....આવા સદગુરૂ ને કંયાંથી મલણે કે.??

New bites

The best sellers write on Matrubharti, do you?

Start Writing Now